The Climate Clock

The Climate Clock

Complex Systems

Climate Dynamics,
Marine Eco Dynamics
Swarm Intelligence


Torskebestand fra År til Uår

Eco DynamicsPosted by Harald Yndestad Thu, December 01, 2016 10:33:55
Bærekraftig forvaltning av økosystemet
Ideen om en bærekraftig forvaltning av naturen er ikke ny. Denne ideen var starten til etablering av Havforskningsinstituttet i Bergen og utvikling av dataserier for innflyt av varmt Atlanterhav vann til Barentshavet.

Allerede for 100 år siden, tenkte en seg at dersom en lager gode dataserier for temperaturen i havet, kunne en beregne veksten i økosystemet, ivareta en bærekraftig forvaltning av det marine økosystemet og ivareta en god økonomisk utvikling.

Kan vi beregne en bærekraftig forvaltning?
Forvaltning av marine ressurser er basert på ideen om å beregne økosystemets framtid, for så å kunne kontrollere økosystemets framtidig. Denne ideen forutsetter imidlertid at utviklingen av økosystemet er forutsigbart. Dersom en ikke finner noe forutsigbart i naturen, kan en matematisk modeller bare trenes opp til å fortelle noe om fortiden. Den har ingen informasjon om framtiden. En bærekraftig forvaltning av marine ressurser forutsetter altså, at en er i stand til å identifisere noe forutsigbart i naturen.

I 1990-årene foretok jeg en analyse av en dataserie for Norsk Arktisk torsk. Spørsmålet var da om hvor lang tid framover en kan beregne framtiden til biomassen. Analysen viste at biomassens framtidige utvikling er forutsigbar bare ca ett år framover i tid. Samtidig viste resultatet at der var en syklus på 6-7 år i dataserien. Spørsmålet var så om dette var en tilfeldighet, eller om dette var spor etter en stasjonær syklus. Dersom det var en stasjonær syklus, har en funnet noe forutsigbart. En stasjonær syklus kan fortelle oss noe om når bestanden forventes å vokse, og når den forventes å avta. Det tok bare noen minutter å undersøke data serien, og stille spørsmålet om der er en stasjonær syklus. Men det tok meg 8 år, en dr.grad, og en rekke publikasjoner, å få fram en samlet framstilling av svaret.

Svaret var at lange tidevannsbølger på n*18.6 år styrer innflyt av varmt Atlanterhav vann til Barentshavet. Økosystemets tilpasser seg til kalde og varme perioder med resonans til artenes livssyklus. Det betyr i praksis at det vi forbinder med år og uår i fiskerier, er naturens egen metode til å ivareta sin egen bærekraft, over flere generasjoner.

Torskebestand i År og Uår
I 2013 skrev jeg historien om dette i notatet: Torskebestand i År og Uår.
http://yndestad.priv.no/Doc/Torsk-aar-uaar-130508.pdf

Fra år til uår
Temperaturen i Barentshavet har nå øket over en lengre periode. Det har ført til en kraftig vekst og gode år i det marine økosystemet. I vår gjorde jeg en ny analyse av temperaturen i Barentshavet. Den viser en ny trend, i retning av en ny lengre periode, med avkjøling av Barentshavet. Rekkevidden av en slik avkjøling, er at økosystemet tilpasser seg med økt dødelighet. En bærekraft fra år, til uår.
Se tidligere blog: http://blog.yndestad.priv.no/#post0


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.