The Climate Clock

The Climate Clock

Complex Systems

Climate Dynamics,
Marine Eco Dynamics
Swarm Intelligence


Smarte Regioner

ComputersPosted by Harald Yndestad Tue, February 28, 2017 20:09:40



Hvorfor Smarte Regioner?

 1. Urbanisering: Vekst-problemer og underinvestering
 2. Økonomisk vekst: Innovasjon i byer, underinvestering i infrastruktur
 3. Teknologisk innovasjon: ITK endrer alle tjenester og alt samfunnsliv
 4. Bærekraftig miljø: Tapping av verdens ressurser og økosystemer
 5. Kostnadseffektiv offentlig forvaltning: Struktur og kostnadsproblemer

Teknologiske singularitet
Teknologisk singularitet er en teknologi som vokser over alle grenser. Den teknologiske innovasjon har nå to slike teknologisk singulariteter. Det er Moore´s Lov og AI. Moore´s Lov har siden 1960-årene doblet kapasiteten in elektronikk hver 2.år. Rekkevidden av dette er integrasjon av organisasjoner på et høyere nivå, via tilgang til enorme mengder med data. AI, eller Kunstig Intelligens, er metoder som suger til seg data på høyere nivå, og som danner grunnlag for Smart Teknologi.

Fra Kybernetikk til Smart Teknologi
Kybernetikk er læren om selvregulerende systemer, etter fastsatte mål. I kybernetikker er det altså basert på målstyring. Du er sjefen som setter målene. Teknologien tilpasser seg dine mål. Denne lære ble utviklet i 1960-årene. Jeg har undervist dette tema siden 1980-årene. I løpet av 1990-årene fikk vi mer komplekse tekniske systemer som var forbundet med hverandre. Kybernetikken fikk problemer og vi fikk det som kalles Smart Teknologi.

Smart Teknologi er basert på at teknologien kan optimalisere seg selv. Med Smart Teknologi er det ikke lenger du som er sjefen. Nå er det du som bestiller et oppdrag til Smart Teknologi, og teknologien levere tilbake en løsning basert på egne data og egne metoder. Det betyr i realiteten at du har delegert ditt ansvar for tjenesten til teknologien, mot at teknologien gir en optimalt tjeneste tilbake. Så hvordan kan teknologien gjøre dette? Jo. Den lærer ved å suge til seg egne data, ta lærdom av egne feil, og ved å prøve virkningen av tilfeldige avgjørelser. Dette temaet begynte jeg å undervise automasjonsingeniører i 2000.

I 2011 begynte jeg å lure på hva vil skje om Smart Teknologi ble innført i hele samfunnet. Resultatet ble Smarte Byer, Kronikk i Sunnmørsposten, Lørdag 24.september 2011.


Prosjekt: Smarte Regioner. Optimalisering av offentlige tjenester
Artikkelen om Smarte Byer førte til et NRF-finansiert forprosjekt: Smarte Regioner. Optimalisering av offentlige tjenester. Et prosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, Statens Vegvesen, Ålesund Kommune og Sunnmøre Regionråd.

Det overordnede målet med forprosjektet har vært å undersøke konsepter som kan danne grunnlagt for mer kostnadseffektive offentlige tjenester. Offentlige tjenester innenfor det som her er beskrevet som Smarte Regioner. En viktig del av undersøkelsen har vært å identifisere hvilke grunnleggende ideer som ligger til grunn for Smart-begrepet. Et begrep som nå knyttes til Smart Teknologi, Smart Media, Smart Grid, Smarte Hus, Smart Samferdsel, Smarte Byer og Smarte Regioner. Innfallsvinkelen til dette store temaet, er hvordan ny informasjonsteknologi virker som en drivkraft bak dette Smart konseptet.

Sluttrapporten avslutter med at:
1. Innføring av Smart Grid er et symptom på at Smart Teknologi vil omforme alle offentlige tjenester
2. Konseptet Smart Region, slik det her er beskrevet, representerer noe mer enn nærings utvtikling. Smarte Regioner representerer et systemperspektiv på forvaltning av byer, næringsutvikling, miljø, og økosystemer, der det data som legget grunnlag for beslutninger.
3. Vi har ennå ikke forstått rekkevidden utvikling av Smarte Regioner


Publisering: Smarte Regioner
Resultatet fra prosjekt Smarte regioner er etter hevert beskrevet i artiklene:
 1. Smarte Byer: Sunnmørsposten. 24.09.2011.
 2. Smarte Regioner: Optimalisering av offentlige tjenester. Prosjekt nr: ES493496/220862 Regionalt Forskningsfond, Midt - Norge, 27. Juni 2014, Ålesund.
 3. Smart Regions: Fjordkonferansen. 2014. Loen.
 4. Smart Regions: IEEE konferanse. Dubai. 2015.
 5. Fra Smart Teknologi til Smart Region. Sunnmørsposten 7.01.2015.
 6. Moores Lov. Loven som omformer samfunnet. Sunnmørsposten 13.08.2016.
 7. Når nettene blir smarte. Sunnmørsposten. 2.09.2016.

Foredrag: Smarte Regioner

Utviklingen fra Smart Teknologi til Smarte Regioner er en tung prosess. En tung og smertefull prosess som kan ta 20 år, eller med. Hvor smertefulle denne prosessen vil bli, vil være avhengig av hvor forberedt vi er til å møte denne utviklingen. Her er noen prestasjoner for foredrag i ulike fora om temaet.

 1. Smarte Regioner: Forskningsseminar, Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013.
 2. Smart Grid og Smarte Regioner. Sunnmøre Regionråd. 02.06.2014.
 3. Smarte Regioner. Kostnadseffektive offentlige tjenester. Fjordkonferansen. 19.02.2014.
 4. Smarte Regioner og Smart Samferdsel. Statens Vegvesen. Trondheim. 20.08.2014.
 5. Smarte Regioner. Sunnmøre Regionråd. 05.09.2014.
 6. Smart Grid, utdanning og forskning. WS HiÅ-Mørenett. 05.05.2014.
 7. Smarte Regioner og Smart Samferdsel. WS HiÅ-Statens Vegvesen. 03.11.2014. http://yndestad.priv.no/Doc/141103 A SP.pdf
 8. Smart Samferdsel. ITS Workshop. HiÅ. 11.02.2015.
 9. Smart Grid. Utdanning og forskning. WS. Mørenett. 26.04.2015.
 10. Smarte Regioner. Sunnmøre Regionråd. Giske. 05.09.2015.
 11. 50 år med Moore´s Lov. Endringskompetanse i Ingeniørfaget. HiÅ. 17.08.2015. http://yndestad.priv.no/Doc/150817 A SR.pdf
 12. Smart Teknologi og Smarte Samfunn. Giske Kommune. Temadager om inovasjon og digitalisering. Giske. 19.05.2015.
 13. Forelesning om Smarte Regioner. Masteremne Regional Planlegging og utvikling. Høgskolen i Volda. 16.11.2017.