The Climate Clock

The Climate Clock

Complex Systems

Climate Dynamics,
Marine Eco Dynamics
Swarm Intelligence


Smarte Regioner

ComputersPosted by Harald Yndestad Tue, February 28, 2017 20:09:40

Smarte Regioner. Optimalisering av offentlige tjenester


Prosjekt utført i samarbeid med Statens Vegvesen, Ålesund Kommune og Sunnmøre Regionråd.

Det overordnede målet med forprosjektet har vært å undersøke konsepter som kan danne grunnlagt for mer kostnadseffektive offentlige tjenester. Offentlige tjenester innenfor det som her er beskrevet som Smarte Regioner.

En viktig del av undersøkelsen har vært å identifisere hvilke grunnleggende ideer som ligger til grunn for Smart-begrepet. Et begrep som nå knyttes til Smart Teknologi, Smart Media, Smart Grid, Smarte Hus, Smart Samferdsel, Smarte Byer og Smarte Regioner. Innfallsvinkelen til dette store temaet, er hvordan ny informasjonsteknologi virker som en drivkraft bak dette Smart konseptet.

Undersøkelsen har vært basert på deltagelse på et arbeidsseminar sammen med partnere i prosjektet, internasjonale konferanser, besøk på en smart by på Malta, systemanalyse, utvikling av simuleringsmodeller for uttesting av ny konsepter og høringer til samarbeidspartnere.

Undersøkelsen konkluderer med at konseptet Smart Grid i energisektoren bare er et symptom på en mer dyptliggende reformprosess i offentlige tjenester. En reformprosess fra en funksjonsorientert, til tverrfaglige og produktorienterte tjenester. Forklaringen er at informasjonsteknologi integrerer data og organisasjoner på et høyere nivå. Nå hele samfunnet tar i bruk samme data, samme teknologi, og samme analysemetoder, velger en også samme organisatoriske konsepter.

Det framgår videre av denne undersøkelsen at begrepene Smart Teknologi, Smart Grid, Smart Samferdsel og Smarte Byer, er et symptom en smertefull innovasjonsprosess i offentlige forvaltning. En prosess kan som kan sammenliknes den innovasjonen mikroprosessoren skapte i produksjonsindustrien fra 1970-årene, og den innovasjonen Internett skapte i informasjonsnæringene fra 1990-årene.

Mikroprosessoren skapte en industriell innovasjonsprosess over en periode på 20 år. Innovasjonsprosessen fra Internett førte til en innovasjons prosess i informasjon næringene de neste 20 årene. Det kan nå se ut som om nye Smart-konsepter skaper innovasjonsprosesser i flere offentlige tjenester, samtidig. Smart Media fører til mindre skille mellom media-bransjen og offentlige tjenester. Smart Grid vil føre til den største endring i energibransjen på 100 år. Smarte Hus er i ferd med å bli blir små forretningsenheter. Smart Samferdsel vil føre til en sømløs integrasjon av samferdseltjenester, på vann og på land. Smarte Byer vil starte en ny generasjon innovasjon innovasjonsprosesser, som vil ta nye 20 år, eller mer.

Undersøkelsen oppsummer til slutt en rekke forslag til tiltak for å kunne imøtekomme denne utviklingen. Noen av de viktigste tiltakene synes å være at en bør starte med et tverrfaglig utviklingsprogram over en periode på 5-6 år. Kommuner tar ansvar for egen forskning på egne tema. Konseptet Smarte Byer er noe mer enn en tverrfaglig forvaltning av offentlige tjenester. Smerte Byer er basert på nye konsepter som Smart Teknologi, Smart Media, Smart Grid, Smarte Hus, Smart Samferdsel og Smart Finansiering. Dette krever bl.a at det utvikles en ny generasjon forvaltningsverktøy for analyse av store mengder med stedbunden data. Vi ser nå for oss at vi kan utvikle en ny generasjon forvaltingsverktøy der komplekse simuleringsmodeller omfatter hele byer eller regioner.

Konseptet Smart Region, slik det her er beskrevet, representerer noe mer enn næringsutvikling. Smarte Regioner representerer et systemperspektiv på forvaltning av byer, næringsutvikling, miljø, og økosystemer, der det er data som legget grunnlag for beslutninger.


RAPPORT: Smarte Regioner